سرزمین آریایی

  دوست دارم من این                                                                                            

سرزمینِ آریایی را

و تخت جمشید را

که ویرانه اش هم

پر شکوه است و رویایی

و دریای نیلی وش ِ پارسی را

که چون آسمانی بیکران

روشن است از ستاره های ایرانی

و ابوموسی را

با تنب ِ بزرگ و کوچک

که سال های درازی است که

به پارسی سخن می گویند.